Edukacja włączająca i integracyjna

Cena: od 370 zł (czesne)

HYBRYDOWO

3 SEMESTRY

  • Rekrutacja otwarta

O kierunku

 Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania; dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kadry pedagogicznej pracujących (lub planujących pracę) w klasach/grupach o charakterze integracyjnym ora inkluzyjnym.


Kierunek skierowany jest również do pedagogów specjalnych (różnych specjalności), którzy pragną pracować na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością.

TRYB STUDIÓW: HYBRYDOWO

Zajęcia odbywają się na miejscu.

ILOŚĆ SEMESTRÓW: 3

Dwa semestry, zajęcia jeden weekend w miesiącu.

Wybierz studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe z zakresu „Edukacji włączającej i integracyjnej” mają charakter kwalifikacyjny – pozwalają uzyskać kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w:

  • przedszkolach integracyjnych,
  • przedszkolach realizujących program edukacji włączającej,
  • szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej, a także z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach oraz domach dziecka.

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czego uczymy?

Po ukończeniu studiów nauczyciel:

  • będzie miał przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej jeśli wcześniej uzyskał przygotowanie pedagogiczne
  • kompetencje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego kształcenia integracyjnego uczniów z niepełnosprawnością

Uwaga!

istnieje możliwość równoległego studiowania Edukacji włączającej i Przygotowania pedagogicznego; jeśli nauczyciel tego nie posiada w takim przypadku otrzymuje rabat w wysokości 25% na studia Przygotowanie pedagogiczne!!!

Informacje dodatkowe

Pobierz terminarz zjazdów.

Liczba semestrów: 3

Liczba zjazdów: 18

Liczba miesięcy nauki: 12

Liczba godzin: 410 + 150 praktyk

Opłaty

STUDIA PODYPLOMOWE

3700

w miesięcznych 10 ratach